Privacybeleid Stichting Kinderopvang Kralingen

Postbus 4428 3006 AK Rotterdam T 010 2400092
E info@stkk.nl www.stichtingkinderopvangkralingen.nl
KvK 41131622

Privacy Beleid Stichting Kinderopvang Kralingen (SKK) 

SKK hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SKK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
– uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 Als SKK zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@stkk.nl of 010-2400092. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door SKK verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:
– Het aangaan van plaatsingsovereenkomsten
– Het aangaan van arbeidsovereenkomsten Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van klanten en/of medewerkers vragen:
–  naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer
– IBAN nummer (medewerkers kopie bankpasje)
– BSN nummer ouder en kind – kopie ID bewijs
– geboortedatum
– opleiding
– kopie zorgverzekeraar (medewerkers)

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de salarisadministratie, IT beheer, het kind planningssysteem en de belastingdienst. Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers-overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Bewaartermijn SKK bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Beveiliging SKK heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
-Backup- en herstel procedures
-Beveiliging van netwerkverbindingen (intern en extern beheerd)
-Bevoegdheden zijn functioneel toegewezen aan een beperkt aantal personen die met de uitvoering van de verwerking zijn belast
-Encryptie van persoonsgegevens tijdens elektronische overdracht (systeem-naar-systeem koppelingen) naar externe partijen
-Gedragscode
-Geheimhouding verklaringen in arbeidscontracten
-Alarmsystemen op al onze locaties en kantoor
-Toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes
-Wachtwoordbeleid
-Bewerkersovereenkomsten met derden
-Twee factor authenticatie

Rechten omtrent je gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u contact met ons op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!